FRA JORD TIL BORD

Hvordan kan vi formidle vores viden om landbrugsdyr til resten af årgangen og årgangens lærere?

Projektspørgsmål

Hvordan kan vi formidle vores viden om landbrugsdyr til resten af årgangen og årgangens lærere?

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet er, at give eleverne indsigt i hvilken betydning, det har haft for Danmark, at vi er et landbrugsland. De skal kende til dansk landbrugs historie og den udvikling, der er sket i landbruget. Derudover skal de tre klasser på årgangen hver vælge et landbrugsdyr, som de vil se nærmere på.

Eleverne arbejder med at finde ud af, hvordan de kan formidle deres viden om henholdvist køer, grise eller fisk.

Eleverne har mulighed for at udarbejde en innovativ løsning på problemstillingen.

FIRE-modellen


Forståelsesfasen

Forståelsesfase 1 

Her søger eleverne i deres allerede eksisterende viden.

 1. Præsentation af indhold og mål - hvad skal de og hvorfor? Hvad ved vi allerde? Øvelse: Vidensvæggen.

 2. Hvor kan vi finde mere viden? Tur til besøgsgård. Øvelser: Observation (fra Forståelsesfase 2) og Interview en fagperson 

 3. Hvad ved vi nu? Føje ny viden til vidensvæggen.

 4. Produkt: Brug jeres eksisterende viden, tanker og idéer til at lave digte og/el. små historier/pixibøger.

Forståelsesfase 2

Her søger børnene ny viden, gennem undersøgelser i og af verden. Hvis ikke det allerede vides, så finder eleverne også ud af, hvem der er deres brugere. 

 1. Hvis det giver mening, så sammenhold evt. elevernes egne ord/refleksioner og deres brugergruppes oplevelser/refleksioner. 

 2. Eleverne skal nu finde ud af, hvilke behov brugeren har i forhold til formidlingen. Hvordan kan brugeren bedst for stå det, vi gerne vil formidle? Øvelse: Interview en bruger.

 3. Produkt: Videreudvikl elevernes digte og/el. små historier/pixibøger/tegneserie med bevægelsesøvelser el. aktive lege. 

Idegenerering

Materialer: Hvad har vi af materialer, som vi kan give børnene til idéudviklingsfasen?

Hav skriveflader og vægplads til store A3 post-its/papir klistret til væggen. Her skrives de idéer som opstår. Husk at tage billeder og lad også børnene tage billeder - de er vigtige til opsamling/påmindelser, evaluering & dokumentation.

I denne fase handler det om at udvikle en masse idéer til løsninger og til sidst udvælge den bedste idé. Her arbejder eleverne med deres væren & viden, ved at gå på opdagelse i egen og andres viden & egen væren. Det udvikler og fremmer deres kreativitet, undren, samarbejde mv.

Idéudviklingsfase 1   (At få mange idéer)

 1. Kreativitetsøvelse - “væk elevernes divergente tænkning”: Find forskellige samarbejdsøvelser, brainbreaks eller øvelser fra Den Kreative Platform.

 2. Brainstorm: Klassen skal sammen brainstorme og beslutte, hvilket landbrugsdyr, de vil arbejde med. I dette projekt valgte klassen at arbejde med grisen.

 3. Kreativitetsøvelse - “træne idéudvikling og det at sige ja, og.. til andres idéer”: 
  - Find en makker med samme antal knapper på tøjet (el. andet kriterie) el. lav fælles i rundkreds.
  - Hvis fælles øvelse: præsenter billeder eller saml med børnene en masse forskellige ting fra skolen/klasseværelset/undenfor og træk en tilfældig ting op fra skålen og vær en rollemodel ved at komme med skæve og skøre idéer til hvordan billedet/tingen giver en idé til en fremtidig legeplads. 
  - Skriv idéerne ned el. inddrag teknologi og lav en lydoptagelse, som også kan bruges senere hen. Husk at snakke med børnene om at lyden optages, hvad den kan bruges til og at man skal spørge om lov, inden man optager lyd. 

 4. Brainstorm: Klassen brainstormer igen sammen og beslutter, hvilke fem værksteder, de vil lave. I dette projekt blev der lavet spil-værksteder, film m.m.

 5. Produkt: Idévæggen.

 

Idéudviklingsfase 2 (At vælge den bedste idé)

 1. Opsamling på idéerne og oplevelserne fra idéudviklingsfase 1. 

 2. I vurderingen kan det være en hjælp, at tage udgangspunkt i forståelsesfasen og anvend kriterier herfra. Så bygger vurderingen, udvælgelsen og sorteringen af ideerne på fælles viden og erfaringer. Udarbejd evt. en liste over kriterier/vigtige faktorer fra jeres forståelsesfase.

 3. Lav en 2x2 sortering og husk at gemme de idéer som ikke vælges i “idébanken”. Øvelse: 2X2 sortering. 

  2x2 sortering: Kriterierne kunne være hhv. nemt at gøre - svært at gøre & stor værdi - lille værdi.

 4. Produkt: Præsentation af den valgte idé.

 

Realisering

Hav skriveflader og vægplads til store A3 post-its/papir klistret til væggen. Husk at tage billeder og lad også børnene tage billeder - de er vigtige til opsamling/påmindelser, evaluering & dokumentation.

I denne fase handler det om at konkretisere løsningen, så den kan føres ud i livet. Her får eleverne erfaring med deres “kunnen” ved at praktisere og arbejde med sine færdigheder. Her lærer de vigtige erfaringer med at kommunikere og samarbejde - ved at spørge hinanden til råds og bede om hjælp.

Realiseringsfase 1   (Konkrete prototyper)

 1. Eleverne vælger sig ind på et værksted efter interesse.

 2. Så skal idéerne bygges. Sørg for at der er mange forskellige materialer på bordet også det, som umiddelbart ikke kan bruges. Måske kan det inspirere eller bruges på noget, som ikke var tænkt ved første øjekast. Øvelse & produkt: Prototyper 

 3. Tjek med vidensvæggen som feedback & få besøg af brugerne. Øvelse: Tjek med vidensvæggen. 

 4. Bagefter arbejdes der videre med prototyperne, produktet færdiggøres og der gøres indledende tanker om præsentationen.

 

Realiseringsfase 2.    (Præsentation/udførelse/kulmination)

 1. Vi kigger på de færdige produkter og snakker om, hvordan præsentationen skal foregå og gennemgår eventuelle idéer til afslutningen/præsentationen. Hvordan forestiller de sig, at det ser ud, når de præsenterer og hvor er det henne? 

 2. Præsentation og feedback fra modtagerne/brugergruppen - det er en god idé at optage, filme eller have nogle i rollen som den, der skrive feedbacken ned. Det kan være svært at huske al feedbacken, så det er godt at have det til senere brug og refleksion i evalueringsfasen. Øvelse: Aflevering


Forløbet kan startes op med et besøg på en besøgsgård, i dette tilfælde Tofthaven i Gilleleje. Her får eleverne mulighed for at se og røre dyrene, at prøve arbejdet på en gård på egen krop og høre om, hvordan en landmand arbejder.

Netværk - kender vi nogle, som kan bidrage til forståelsesfase 1? Kontakt netværk el. find nye kontakter