Kommunikation

Hvordan skaber vi opmærksomhed omkring et verdensmål og lyst til at handle?

Projektspørgsmål

Hvordan skaber vi opmærksomhed omkring et verdensmål og lyst til at handle?

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet er, at skabe kommunikation omkring et verdensmål, rettet mod en bestemt modtagergruppe. Og herved skabe grobund for deltagelse, medansvar, forståelse for rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre

FIRE-modellen


Forståelsesfasen

Kort eller lang, sjov og interessant og fængende og yderst spændende introduktion til hele pro- jektets forløb og fagene &'((fasernes indhold, Blooms taksonomi, logbogsskrivning, ben- spænd, panel, ture, brug af vidensvægge).

1. Facts om forløbet skrives stort på A4-papirer. Der er stille i klassen. Lærerne holder sed- lerne op én for én. Den sidste seddel spørger, hvad eleverne kan huske. På tavlen hæn- ger de samme sedler med bagsiden udad. Efter hånden som eleverne rækker fingeren op og siger, hvad de har læst på sedlerne, vendes disse.

2. Løb med ”spejder-app” (Woop-app): Lav noget kreativt i forhold til hvert verdensmål (tingene uploades på den fælles SkoleTube-kanal Projektløb:

Afskaf fattigdom: Illustrer et sikkerhedsnet og tag et billede. (For enden af blokken) Sundhed og trivsel: Lav et rimdigt om sundhed og trivsel. (Kantinen)
Ligestilling mellem kønnene: Fremstil et lovforslag der fremmer ligestilling mellem kønnene. (Ved bordtennisbordet på legepladsen)

Anstændige jobs og økonomisk vækst:
Vælg en person, der skal repræsentere en socialistisk holdning, og en person, der skal repræ- sentere en liberalistisk holdning. Diskutér følgende spørgsmål ud fra de to synspunkter.

Skal vi i Danmark have en universal velfærdsstat eller en liberal velfærdsstat? Film diskussio- nen.
(boldbanen ved klubben)
Mindre ulighed: List 10 ting op, som I har tilfælles i gruppen. (Tunnelen)

Ansvarligt forbrug og produktion: Byg af jeres kroppe en maskine, der kan reducere affald. Husk, det skal filmes. (ART-lokalet)
Klimaindsats: Vis et brudstykke af en reportage. Lad som om, I rapporterer fra en klimaindsats. (Søen)

Livet i havet: Tegn den flotteste fisk. (Kælderen)
Fred, retfærdighed og stærke institutioner: Lav et kampråb, der kan bidrage til at reducere vold i samfundet. (Ved svævebanen - på Bakken)

Idegenerering

1. Præsentation af produktkrav (vise klip mv.)

2. Opvarmningsøvelse: Ja, og...?

3. Opvarmningsøvelse: Fnipsel (forklar, hvad et ikke-eksisterende ord er)

4. Gruppedeling (vi laver grupperne ud fra taksonomi (12 grupper))

5. Gruppekontrakt

6. Kategorisering i Padlet.

7. Bordet rundt: lav idéer, send dem rundt og udvikl undervejs

8. Idéevalueringsskema: Hvad duer idéerne til? Vi redigerer skemaet, så det passer til projektet

9. Tænkehatte...

10. Breaking News: Hvordan får vi DR til at interessere sig for idéen? Et panel og årgangen selv stiller kritiske spørgsmål i forhold til kommunikation/det at komme ud over ram- pen med et budskab

11. Vi glider over i realiseringsfasen.... ;-)
Hele idégenereringsfasen forløber over en enkelt dag!

Panel den xx. måned kl. xx-xx (måske bliver vi færdige før): Der gives feedback på idéerne. Hver gruppe kobles sammen med en anden gruppe til gensidig feedback.

Brug af it

NIx!

Realisering

De tolv grupper tildeles et sted i blokken (to i egne klasselokaler, to i de to lokaler ovenpå, en i hver ende af reposen, en nedenunder i blokken, en i det lille rum).

Alle lærere er vejledere, men hver gruppe tildeles en tovholder. Når tovholderen kommer forbi, er gruppen forpligtet til at fortælle, hvor langt de er nået, hvad de er i gang med, og hvad de har snakket med andre lærere om.

Styringsredskaber:
Plan for dagen
Liste over krav/benspænd Vejledningsbestillingsliste
Scrum (skema til gruppens planlægning af opgaver)

Benspænd til produkt

Temalørdag-ish (logo, intromelodi, graf (som skal vise en udvikling/en matematisk sammen- hæng), interview, diskussion, forskellige vinkler på nyhederne/problemerne)
Nyhedsindslag om en problemstilling
Debat

Dokumentar

Kampagnefilm
Der skal laves et storyboard

Live: Poetry slam og happening